Producenci
Ochrona danych

Ochrona prywatności

Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Kadet Soft s.c. ul. Cechowa 8/3 44-100 Gliwice email: sklep@samedobre.pl


Ochrona danych

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  • merytorycznie poprawne oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

  • nie sprzedawane ani nie udostępniane innym podmiotom.Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza rejestracyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Cel zbierania danych

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

  • Realizacja usługi: wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem transakcji wymiany walut, np. zawarcie umowy, księgowanie wpłat, proces reklamacyjny,

  • Obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,

  • Marketing: działania polegające na: wysyłaniu mailingów, materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych, Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.

  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych: podejmowanie decyzji mających na celu dostosowanie oferty do Twoich potrzeb (np. w zakresie przyznawania rabatów), wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, aktywności w serwisie oraz historię transakcji.

Zakres zbierania danych

Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

W jakim celu przetwarzamy dane i w jakim zakresie?

W celu realizacji usługi

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu

Jakie dane są przetwarzane?

imię i nazwisko, adres podany w formularzu rejestracyjnym, adres mailowy, numer telefonu, numer PESEL, data ważności oraz seria i numer dokumentu tożsamości, numery rachunków, data urodzenia, obywatelstwo, nazwa działalności

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. b

Kto jest odbiorcą danych?

banki, instytucje finansowe wspierające realizację usługi,  dostawcy narzędzi do komunikacji (np. chat, wysyłka sms)

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub interesu publicznego

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu

Jakie dane przetwarzamy?

Dane wymagane Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w szczególności dane wskazane w art. 9 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.)

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e

Kto jest odbiorcą danych?

Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub administracja publiczna.

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do czasu wykonania przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

W celach marketingowych

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu lub potencjalnego Użytkownika

Jakie dane przetwarzamy?

imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, kod pocztowy, historia transakcji, aktywność w serwisie

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. a, f

Kto jest odbiorcą danych?

Podwykonawcy usług (np. kurierzy, domy mediowe, dostawcy narzędzi marketingowych)

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

W celach zautomatyzowanego przetwarzania danych

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu

Jakie dane przetwarzamy?

imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, kod pocztowy, historia transakcji, aktywność w serwisie, adres, dane rachunków bankowych, dane logowania, w tym adres IP,

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. a

Kto jest odbiorcą danych?

Nikomu nie udostępniamy danych w tym zakresie.

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do wycofania zgody.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoje dane osobowe oraz zachowania w serwisie przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu prowadzenia przez nas analiz statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym rozwoju produktów, a także do celów monitorowania i zapobiegania oszustwom finansowym oraz do zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Administratora.

Udostępnienie danych

Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Twoich danych osobowych, poza opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy również, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisy związane z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nakładają na nas obowiązek zachowania w tajemnicy niektórych operacji i obowiązek ten jest nadrzędny względem przysługującego Tobie prawa dostępu do danych.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do cofnięcia zgody marketingowej

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl